oficiální prodejce nožů Kizlyar v ČR a na Slovensku

CZSKDE
Kategorie
 
Výrobci
Informace
O firmě Kizlyar
O firmě AiR Company
Typy čepelí
Typy výbrusu nožů
Typy záměrných křížů
Akce / Slevy
Nůž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
Nůž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
2 120,-
1 638,-
Více... 
Články
Anonymní přispěvatel
Moje SVT40
Tomáš Schneider
Výroba Kizlyar - videa
 
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Tyto podmínky vycházejí z českého práva. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se těmito obchodními podmínkami řídí.

Prodávající:
TechPort s.r.o.
Na Vrchu 589
370 06 České Budějovice - Srubec
IČ: 28087186 DIČ: CZ28087186
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 16447

Kupující:
Kupující předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Objednání zboží

Kupující učiní objednávku. Následně mu prodávající zašle prostřednictvím e-mailu přehled objednaného zboží s uvedením druhu, množství a ceny materiálu.

4. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky.

V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem (nebo jakoukoliv změnou v ceníku) změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedený na faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.

5. Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Platební podmínky

Platba se provádí (po odsouhlasení podmínek objednávky, ceny a termínu dodání) jedním z následujících způsobů:
  1. předem na bankovní účet prodávajícího
  2. platba při dodání, tzv. na dobírku
  3. hotově při osobním odběru

7. Dodací podmínky

Zboží je expedováno zejména dle možností výrobce, dále dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po přijetí objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Ceny jsou uvedeny na webových stránkách. Ceny se mohou změnit v závislosti na množství objednaného zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – množství a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v obchodě možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.
Pozor: Na dobírku zasíláme pouze zboží, které nepodléhá evidenci podle zákona č.119/2002 sbírky. Znehodnocené zbraně (a všechny ostatní zbraně kategorie D) lze zaslat pouze osobám starším 18 let.

8. Doprava

V případě individuálně zpracovaných požadavků zákazníka může být prodávajícím doúčtována cena za dopravu dle skutečně vynaložených nákladů.
Při zasílání zboží na dobírku mimo ČR je dobírkovné vybíráno v oficiální meně daného státu (takže např. na Slovensku platí zákazníci v EUR), přičemž dopravce použije akt.kurz pro převod mezi danou měnou a CZK, proto se může dobírkovné v takovém případě drobně lišit.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující – koncový uživatel má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží. Peníze budou zaslány zpět zákazníkovi, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Toto ustanovení se netýká zboží, které bylo na přání zákazníka zvlášť upraveno.

Podmínky pro vrácení peněz:
  1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu.
  2. Zákazník musí nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží doručit prodejci oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu dodatečných nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy.
  4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

10. Odpovědnost za správnost údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že informace uvedené na webových stránkách jsou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z našich webových stránek.

11. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici a v průběhu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocni při řešení případných problémů.

12. Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodejcem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodejce doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Armyport.cz pro vyřešení nastalé situace.

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele obchod@techport.cz.
b) poštou na adresu provozovatele s tel.nebo mailovým upozorněním na zásilku (jsme prodejci zbraní a neznámé nebo neoznámené zásilky nepřebíráme). Zásilka s vraceným zbožím nesmí být poslána na dobírku - případné fin.náhrady (např.proplacené dopravné apod.) budou vyrovnány pomocí vratky/dobropisu.

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky.
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad).
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu, pokud není, je poskytnuta standardní záruční doba dle zákona. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

b) Je-li závada opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: - poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem), - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, - zboží bylo poškozeno živly, - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, - zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Reklamační podmínky

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Doporučení pro přejímání zásilek:

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup: Při dodání zboží si pečlivě zkonrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Pokud nebudou zaznamenány informace o škodě na dodacím (přepravním) listě, nebude zahájeno reklamační řízení.
Nejprodávanější
1.Střenky CZ 50/70 classic + logo
2.Střenky Walther PPK + logo
3.Střenky CZ 82/83
4.Střenky CZ 50/70 classic
5.Střenky CZ 75/85
6.Střenky Walther PPK
7.Nůž Kizlyar Scorpion M hand
8.Padáková šňůra PARACORD 550 blue
9.Nůž Kizlyar NSK Sterkh
10.Střenky CZ 24/27
Akce / Slevy
Nůž Kizlyar Striks
Nůž Kizlyar Striks
2 790,-
2 365,-
Více...